Valhiem Rules

Valhiem Server Rules
กฏ และข้อห้ามต่างๆภายในเซิฟเวอร์

? โปรดทำความเข้าใจกฏทั้งหมด ?
? การตัดสินของแอดมินถือเป็นสิ้นสุด?
? ห้ามแสดงกิริยาละเมิดหรือดูหมิ่นสถาบันเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ?
? หากเป็นการแจ้งเรื่องใดๆก็ตาม ต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยัน เท่านั้น ?
? หากเกิดการผิดพลาดใดๆของเซิฟ แอดมินจะพิจารณาในการคืนของให้ตามเห็นสมควร และมีสิทธิที่จะไม่คืน ?
? หากเกิดปัญหา เช่น บัคจมดิน บัคติดหิน สามารถเรียกให้แอดมินช่วยแก้ไขได้ ?
? ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด ตรวจสอบพบแบนยกเผ่า?
? หากผู้เล่นรับคนเข้าเผ่ามาต้องรับผิดชอบคนในเผ่าให้ได้ เมื่อคนในเผ่าทำผิดจะไม่มีการลดโทษให้จากการอ้างว่าไม่รู้จัก ต้องรับผิดชอบร่วมกัน?

??หมวดพฤติกรรม??

- ห้ามทำลายบ้านของผู้เล่นอื่น
- ห้ามขโมยของ จากบ้านของผู้เล่นอื่น
- ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อกักพิ้นที่เป็นบริเวนกว้างเกินไปจนดูน่าเกลียด