Valhiem Rules

Valhiem Server Rules
กฏ และข้อห้ามต่างๆภายในเซิฟเวอร์

🦖 โปรดทำความเข้าใจกฏทั้งหมด 🦖
🦖 การตัดสินของแอดมินถือเป็นสิ้นสุด🦖
🦖 ห้ามแสดงกิริยาละเมิดหรือดูหมิ่นสถาบันเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 🦖
🦖 หากเป็นการแจ้งเรื่องใดๆก็ตาม ต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยัน เท่านั้น 🦖
🦖 หากเกิดการผิดพลาดใดๆของเซิฟ แอดมินจะพิจารณาในการคืนของให้ตามเห็นสมควร และมีสิทธิที่จะไม่คืน 🦖
🦖 หากเกิดปัญหา เช่น บัคจมดิน บัคติดหิน สามารถเรียกให้แอดมินช่วยแก้ไขได้ 🦖
🦖 ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิด ตรวจสอบพบแบนยกเผ่า🦖
🦖 หากผู้เล่นรับคนเข้าเผ่ามาต้องรับผิดชอบคนในเผ่าให้ได้ เมื่อคนในเผ่าทำผิดจะไม่มีการลดโทษให้จากการอ้างว่าไม่รู้จัก ต้องรับผิดชอบร่วมกัน🦖

👉🏻หมวดพฤติกรรม👈🏻

- ห้ามทำลายบ้านของผู้เล่นอื่น
- ห้ามขโมยของ จากบ้านของผู้เล่นอื่น
- ห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อกักพิ้นที่เป็นบริเวนกว้างเกินไปจนดูน่าเกลียด